CloudOffce
HOTLINE: 1900 4767
|
Tin tức & sự kiện

Bình Dương: Nhìn lại kết quả công tác cải cách hành chính qua chỉ số cải cách hành chính năm 2015

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương đã công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2015 (PAR INDEX 2015) của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Sở Khoa học - Công nghệ có chỉ số cao nhất với 84,51%, tiếp theo sau là Sở Nội vụ với 80,09%, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 79,10%... Việc triển khai xác định Chỉ số PAR INDEX 2015 được xem là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành. Kết quả đánh giá phản ánh cơ bản kết quả thực hiện công tác CCHC của các sở, ban, ngành.
 
Cải cách hành chính tại Bình Dương

Sở Khoa học - Công nghệ dẫn đầu Chỉ số CCHC năm 2015

Chỉ số CCHC trung bình năm 2015 của 20 sở, ban, ngành cho thấy kết quả trong tổ chức thực hiện CCHC của từng cơ quan đạt được là 71,19%, cao hơn 2,71% so với năm 2014. Kết quả Chỉ số CCHC năm 2015 của các sở, ban, ngành chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất, đạt Chỉ số CCHC ở mức tốt (dưới 90% và trên 80%) gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ. Nhóm thứ hai, đạt Chỉ số CCHC ở mức khá (dưới 80% và trên 65%) gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các KCN Bình Dương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore, Thanh tra tỉnh. Nhóm thứ ba, đạt Chỉ số CCHC ở mức trung bình (dưới 65% và trên 50%) gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Qua kết quả Chỉ số CCHC 2 năm (2014, 2015) và kết quả tăng/giảm điểm đã cho thấy: Giá trị trung bình Chỉ số CCHC qua 2 năm của các sở, ban, ngành là 69,8%. Có 17/20 sở, ban, ngành có Chỉ số CCHC năm 2015 tăng so với 2014. Trong đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có kết quả Chỉ số tăng cao nhất (tăng 10,29%), tiếp theo là Sở Tài nguyên và Môi trường (tăng 9,13%), Sở Giao thông - Vận tải (tăng 8,63%), Sở Ngoại vụ (tăng 8,72%). Có 3/20 sở, ban, ngành có kết quả Chỉ số CCHC năm 2015 giảm so với năm 2014 là Sở Kế hoạch và Đầu tư (giảm 11,22%), Thanh tra tỉnh (giảm 5,78%), Văn phòng UBND tỉnh (giảm 1,27%). Riêng Sở Giáo dục- Đào tạo 2 năm liền đều nằm cuối bảng về Chỉ số CCHC.

Cải cách hành chính tại Bình Dương

Năm 2015, Sở Nội vụ có kết quả xếp loại tăng từ khá lên tốt và 6/20 sở, ban, ngành có kết quả xếp loại tăng từ trung bình lên khá gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore. Sở Kế hoạch và Đầu tư có kết quả giảm nhiều nhất, từ xếp loại khá năm 2014 giảm xuống loại trung bình năm 2015.

Người dân, doanh nghiệp đánh giá cao 

Điểm điều tra xã hội học (ĐTXHH) năm 2015 có kết quả tốt, trong khoảng từ 31,33 đến 37,24 trên tổng số 40 điểm ĐTXHH ở cấp sở (đạt từ 78,33% đến 93,1%). Kết quả ĐTXHH trung bình năm 2015 của các sở, ban, ngành là 86,34% (cao hơn 0,58% so với năm 2014). Điều đó thể hiện công tác CCHC của các sở, ban, ngành đã có những chuyển biến và nhận được sự đánh giá cao của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết quả thông qua thẩm định năm 2015 đạt 59,87% (giảm 1,12% so với năm 2014), hầu hết là do các sở, ban, ngành có đánh giá kết quả đạt được nhưng chưa cung cấp đầy đủ tài liệu kiểm chứng, chứng minh cụ thể kết quả thực hiện CCHC, chưa bố trí công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan.

Năm 2015, giá trị trung bình của các Chỉ số thành phần tăng 3,8% so với năm 2014 và đạt từ 58,13% đến 82,99%, không có Chỉ số thành phần dưới 50%, (năm 2014 có 2 Chỉ số thành phần đạt kết quả dưới 50%). Cụ thể: Có 5/8 Chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng là: Chỉ đạo, điều hành CCHC (tăng 8,14%), cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước (tăng 10,9%), xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC-VC (tăng 7,75%), cải cách tài chính công (tăng 29,15%) và hiện đại hóa nền hành chính (tăng 2%). Có 3/8 Chỉ số thành phần có giá trị trung bình giảm là: Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Văn bản quy phạm pháp luật (giảm 17,76%), cải cách thủ tục hành chính (TTHC) (giảm 7,63%) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (giảm 2,14%).

Giá trị trung bình của Chỉ số thành phần thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2015 của các sở, ban, ngành tiếp tục đạt kết quả cao nhất là 82,99% và là năm thứ hai liên tiếp Chỉ số thành phần này có kết quả trên 80%. Các Chỉ số thành phần có kết quả tăng nhiều so với năm 2014 là cải cách tài chính công (tăng 29,15%), cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước (tăng 10,9%), chỉ đạo, điều hành CCHC (tăng 8,14%) và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC-VC (tăng 7,74%).

Sáng kiến mới về cải cách hành chính

Năm 2015, nhiều sở, ban, ngành tiếp tục có nhiều sáng kiến, đề xuất mới trong thực hiện CCHC. Sở Nội vụ tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình chính quyền thân thiện, công sở thân thiện tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan ngành dọc và các đơn vị sự nghiệp nhằm xây dựng chính quyền thân thiện, gần gũi hơn với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, trong thực hiện văn hóa công sở và trong giao tiếp, ứng xử giữa chính quyền với nhân dân. Sở Giao thông - Vận tải đã triển khai thực hiện TTHC đổi giấy phép lái xe tại các bưu cục cấp huyện và tại các khu, cụm công nghiệp phục vụ người dân nhằm giảm thời gian, chi phí đi trực tiếp đến Sở Giao thông - Vận tải để được cấp đổi. Ngoài ra, sở còn thực hiện phần mềm thu phí tập trung, giảm thời gian luân chuyển hồ sơ và chờ đợi của người dân.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận tiện và sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của lãnh đạo các cơ quan Nhà nước của tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tra cứu kết quả xét tuyển ngành giáo dục trên trang thông tin của sở để giúp người dân nhanh chóng, dễ dàng tra cứu kết quả, giảm thời gian đi lại, tìm kiếm kết quả trực tiếp. Sở Công thương thực hiện đo lường sự hài lòng của khách hàng thông qua việc triển khai kế hoạch nắm bắt tình hình của tổ nắm tình hình doanh nghiệp do sở thành lập.

Ban Quản lý các KCN Bình Dương thực hiện phát phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khi doanh nghiệp nộp hồ sơ không đúng, không để doanh nghiệp mất thời gian đi lại nhiều lần; tham mưu UBND tỉnh thực hiện liên thông TTHC xác nhận nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài và đăng ký thay đổi nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài. Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 1 (TX.Thuận An) và luân chuyển hồ sơ về giải quyết tại Ban Quản lý để giảm thời gian và tiết kiệm chi phí đi lại thực hiện TTHC cho doanh nghiệp trong các KCN Việt Nam - Singapore. Các sáng kiến trong thực hiện CCHC đã được đưa vào áp dụng thực tế để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan.

Xem thêm: Văn phòng điện tử

 
Trụ sở Hà Nội
Số 11 Đặng Thùy Trâm - Hoàng Quốc Viêt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: 04.37545222, FAX: 04.37545223
Chi nhánh TP.HCM
33A - Cửu Long - F.2 -Tân Bình - TP.HCM.
Điện thoại: 08.35470355. FAX: 08.35470356
Chi nhánh Đồng Nai
93/75 Đồng Khởi - Tân Phong - TP.Biên Hoà - Đồng Nai.
Điện thoại : 0618.871868, Fax: 0618.871866
Chi nhánh Đà Nẵng
36 Đào Duy Từ - Thanh Khê - TP.ĐÀ NẴNG.
Điện thoại : 0511.3868363, Fax: 0511.3868364
Chi nhánh Bình Dương
B4-08 Cao ốc BICONSI, Yersin - Thủ Dầu Một - Bình Dương.
Điện thoại : 0650.3848886, Fax: 0650.3848882
Tư vấn, hỗ trợ 24/7
1900 4767
2024 © Xây dựng bởi Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn